Msn show

 
Грижа за безопасността на нашите служители

Teva възпитава силна култура на безопасност и се стреми да постигне нулева ставка на произшествия

Teva се грижи за безопасността на своите служители и се стреми да бъде една от най-сигурните компании във фармацевтичната индустрия. Ние непрекъснато работим за подобряване, чрез възпитаване на силна култура на безопасност в световен мащаб. Нашата цел е да се постигне с нулева ставка на злополука, чрез стриктно съответствие със световните стандарти за безопасност.

Teva използва стандартизираните индекси за инциденти на OSHA (Occupation Safety and Health Administration  - Админстрация за професия безопасност и здраве), които се прилагат широко в цялата индустрия. Нашите годишни индекси на инциденти показват последователна спад (-21% намаление през 2010 г. в сравнение с 2009 г.), което се дължи на продължаващите глобални дейности на Teva за повишаване на информираността за безопасност.

Teva инвестира много усилия и ресурси, за да се гарантира безопасността на своите служители. Предприемаме активни мерки, за да сме сигурни, че нашата култура на безопасност се приема във всички наши представителства по света. Нашите основни дейности за безопасност включват:

  • Стриктно проследяване на годишните планове за безопасна работа

Одити извършени от независими органи, както и от наши вътрешни екипи включващи голям брой служители.

  • Анализ на безопасността на труда (АБТ) на проблемите свързани с безопасността, на всяко работно място, с участието на служителите.
  • Периодични форуми и конференции за безопасност се провеждат редовно.
  • Управление на риска и Планове за действие при опасност, включени в работните процедури, служат като превантивни мерки и възможност да се открият и да се намалят потенциалните рискове.
  • Обучение по безопасност във всяко наше представителство, в съответствие с предварително определени процедури и работни планове за обучение. Както служителите, така и мениджъри участват в прякото обучение по безопасност.
  • Разбор на инцидентите: Всяка трудова злополука и потенциално опасна ситуация се анализира с помощта на система за разбор и поука, специално разработена за нуждите на Teva. Същността на проблема се преглежда внимателно, за да се извлекат поуки, които да бъдат включени в организационната колективната памет.
  • Участие на служителите: Служителите са насърчавани да вземат активно участие в усилията  на Teva за безопасност. Представители по безопасността, екипи за  подобрения и комисии по безопасността работят на регулярна основа. 15% от служителите на Teva в цял свят служат като представители по безопасността, като по този начин допринасят за културата на безопасност на компанията.
 
Грижа за човека

Тева работи усилено за подобряване на здравеопазването в световен мащаб, защото отговорност на всички е да помагат и инвестират в обществото на което служат.

Тева участва в обществения живот във всички страни в които има офиси с редица дейности, които улесняват достъпа до лекарствени продукти, особено по време на икономическа криза. Основната дейност на Тева е производство и маркетиране на генерични лекарствени продукти, които да са достъпни за всички пациенти по света.
Тева счита инвестицията и участието в обществения живот за изключително важна част от социалната си отговорност. Връзката с обществото определя основните ценности на Тева – високо качество на лекарствените продукти, новаторство и лидерство – и направлява грижата  за него.

Инвестицията в обществото, подкрепена от специално създадения Съвет на директорите, включва дейности свързани с обучение и образование, развитие на умения за учене, изкуство и култура, както и с дейности за повишаване здравната култура на населението. В много от филиалите на Тева служителите в местните клонове разработват проекти, съобразени с нуждите на хората в съответната държава.

Дейността на Тева в полза на обществото се изразява по няколко начина:

•   Партньорство – Тева работи заедно с местни организации с идеална цел за подпомагане на социални каузи.
•   Доброволен труд – Тева насърчава служителите си да полагат доброволен труд в полза на обществото.
•  Дарения – Тева подпомага финансово много организации с идеална цел и обществени програми в световен мащаб чрез даректи дарения на средства или дарения на лекарствени продукти, оборудване и услуги.

Oсновната дейност на Teva е предоставяне на продукти и решения, за подобряване на здравеопазването в световен мащаб. В своята дейност свързана с живота на обществото ние се стремим да подпомагаме общностите в развиване на по-голяма осведоменост по проблемите на здравето, както и към оказване на подкрепата за уязвимите групи, за да се постигне подобряване на здравето като цяло.

Голяма част от бизнеса на Teva е доставката на генерични лекарства, които имат предимството да бъдат достъпни за много пациенти от цял свят. В нашата дейност в помощ на обществото ние се стремим към разширяване на тези усилия като работим с общностите, за да се подобри достъпът им до лекарства, особено по време на извънредни ситуации.

 
Грижа за природата

Тева се гордее със своята над 100 годишна етична и отговорна дейност. Ние посвещаваме усилията си на опазването на околната среда и на приноса към обществения прогрес във всички наши глобални инициативи.
Нашата цел е постигането на пълно съответствие със законите за опазване на околната среда, както и постоянния стремеж за прилагане на природосъобразни процедури и стандарти. Уникалната ни организационна инфраструктура ни дава възможност да разпространяваме и споделяме информация, като по този начин усъвършенстваме способността си да се учим и да подобряваме уменията си.  

Как Тева се грижи за природата?

Грижата за природата е неделима част от дейността на Тева.

Нашите цели са:
•    Усъвършенстване на системите за отпадъчните води
•    Разширяване използването на алтернативни източници на енергия
•    Ограничаване консумацията на енергия
•    Опазване на ограничените водоизточници
•    Възприемане на приципа „Зелено строителство“
•    Обработка и рециклиране на отпадъците
•    Управление на газовите емисии

Ние възпитаваме у своите служители ценности като любов към природата и опазване на околната среда чрез провеждане на обучения на всички нива, назначаване на  служители за представители в екологични инициативи, организиране на срещи на Екологичния форум на Тева всяко тримесечие, както и чрез провеждане на постоянни одити на производствените мощности.
В допълнение на това, нашите заводи, офиси и съоръжения са съобразени с изискванията на местните закони за опазване на околната среда, както и със стандарт ISO 14001, който включва различни аспекти от управлението на опазване на околната среда.